Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ поземлен имот /ПИ/ №53254.50.90 по плана на новообразуваните имоти на местност „РИДО“, землище на с. Овчарци

На основание: Решение № 685 от Протокол №54/19.09.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-08-681/17.10.2019г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:

Обява за открит публичен търг чрез тайно наддаване за учредяване възмездно и безсрочно право на строеж върху разгъната застроена площ от 150 кв. м. за изграждане на „Сграда за обществено обслужване” в недв. имот, представляващ ПИ с идент. №65365.601.105

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за: Учредяване възмездно и безсрочно право на строеж върху разгъната застроена площ от 150 кв. м. за изграждане на „Сграда за обществено обслужване" в недвижим имот - частна общинска собственост /АЧОС №2350/10.09.2019година/, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.1052 по

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез