Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Кампанията за заплащане на местни данъци и такси

Община Сапарева баня стартира кампанията за заплащане на местни данъци и такси 

Заповед РД-08-36/03.02.2016г.

На основание чл.26, ал.1 от Наредба 8/11.05.2012r. издадена от M3X и MBP и т.8 от Годишния план за защита на ОГТ от пожари  на територията на ОП „Общинско лесничейство”  гр.Сапарева баня

Обява

В изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, договор № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и съобразно броя на часове за предоставяне на здравни услуги На 22.01.2016г. в Община Сапарева баня обявява период за набиране на заявления за медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.

Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” подават Заявлениe (Приложение № 1) по настоящ адрес в общинска администрация гр.Сапарева баня в деловодството  от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. включително. След изтичане на срока за прием на документи Списък с одобрените кандидати ще бъде обявен на интернет страницата на Община Сапарева баня и на информационното табло в сградата на общината.

 

Назначените след подбора медицински специалисти ще изпълняват функциите си през м.Февруари 2016, като посещават потребители на социалната услуга „личен асистент" по проекта в домовете им и извършва услуги по измерване на кръвно налягане, консултации за спазване на хигиенно-диетичен режим, консултации за предпазване от развитие на декубитуси и при необходимост, осъществява връзка с личния лекар на потребителя, съгласно график.

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез