Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на

На основаниеРешение №423 от Протокол №27/23.12.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-28/19.01.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за продажба на:«Недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС №2805/30.11.2021г./, представляващ поземлен имот /ПИ/ № 53254.50.118 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ридо“,

На основаниеРешение №424 от Протокол №27/23.12.2021г. на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед №РД-01-10-29/19.01.2022г.  на кмета на Община Сапарева баня и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имуществ

Проект на Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално – декоративни елементи, елементите на градското обзавеждане и за рекламната дейност на територията на Община Сапарева баня.

 

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.77 от АПК   заинтересованите лица могат в едномесечен срок от публикуване на настоящия проект за обществени консултации на интернет страницата на Община Сапарева баня да направят предложения и да изразят становища по проекта на е-mаil адрес: obc_sbanya@abv.bg

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез