Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Паркът в с. Сапарево с нова детска площадка и кът за отдих

Нова детска площадка за игра и зона за отдих са изградени вече в с. Сапарево с финансиране от ПУДООС. Проектът "Облагородяване и изграждане на зона за отдих и детски кът в с. Сапарево" е спечелен от Кметството в с. Сапарево и Община Сапарева баня. Средствата, в размер до 10 000 лв., се осигуряват от Националната кампания "За чиста и околна среда - 2017", конкурсна тема "Обичам природата - и аз участвам".

Детският кът и зоната за отдих са обособени в парка, намиращ се между улиците "Христо Ботев" и "Тодор Влайков". "Опитахме се да създадем приятни място, където да играят децата. Да създадем по-благоприятни условия за развлечение и отдих на жителите и гостите на Сапарево. Надявам се, че ще останат доволни", коментира кметът на населеното място Йордан Йорданов.

По проекта са обособени алеи, изграден е пясъчник за игра, извършено е  озеленяване и засаждане на кипариси и цветя. Монтирани са също така детски съоръжения, беседка, нови пейки и кошове за отпадъци.

Всички дейности вече са приключили, въпреки че срокът за завършване на проекта е краят на месец ноември тази година.

 

 

 

Покана за обществено обсъждане на изработения проект на горскостопански план за горските територии - общинска собственост на част от територията на ТП „ДГС Дупница”, Община Сапарева баня

 Регионална дирекция по горите – Кюстендил и Община Сапарева баня, уведомяват обществеността и заинтересованите органи, че е извършена  инвентаризация на горските територии  и са изработени горскостопански карти и план за дейностите по опазването на горските територии от пожари и горскостопански план за горските територии - общинска собственост на Община Сапарева баня в района на дейност на ТП “Държавно горско стопанство - Дупница”. Горскостопанския план е с период на действие  десет години (или до 31.12.2027 г.) и влиза в сила след утвърждаване от директора на регионална дирекция по горите гр.Кюстендил.

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:Части от имот – ПОС/АПОС №71/02.07.2012г./, с идент.65365.601.118 с площ от 15205 кв.м., представляващи обект № 1 с площ 70 кв.м., обект №2 с площ 70 кв.м. и №3 с площ 70 кв.м.

 На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 346 от Протокол №27/07.09.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед РД-08-459/17.10.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез